Služby

VL-všeobecné lekárstvo – MUDr.Vojtech Šusta

 • liečebno-preventívna starostlivosť pre evidovaných pacientov
 • preventívne prehliadky ku spôsobilosti na konkrétny výkon práce, vstupné, periodické, výstupné, rizikové v rámci pracovnej zdravotnej služby
 • vyšetrenie EKG
 • vyšetrenie CRP
 • laseroterapia

ADOS-agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti – Mgr.Marta Šustová

Poskytovanie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí podľa plánu ošetrovateľskej starostlivosti schváleného ošetrujúcim lekárom u imobilných pacientov, u pacientov s obmedzenou ohyblivosťovu. Ide o pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti po hospitalizácii dľa doporučenia v prepúšťacej správe alebo oše starostlivosť na doporučenie odborných lekárov, aby sa hospitalizácii predišlo.

Najčastejšie indikované zdravotné výkony z katalógu výkonov ADOS:

 • aplikácia injekčnej liečby, infúznej liečby, nácvik podávania inzulínu
 • ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov, polohovanie
 • ošetrenie dekubitov, vredov predkolení, ošetrovanie rán, diabetická noha v spolupráci s chirugom ev. kožným lekárom
 • poučenie príbuzných, odborný nácvik výkonov potrebných pri ošetrovaní chorého v domácnosti,
 • starostlivosť o permanentý katéter vrátane jeho výmeny u ženy
 • starostlivosť o tracheostomickú kanylu, intravenóznu kanylu
 • výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách
 • odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
 • ošetrovateľská rehabilitácia, cievna gymnastika, dychová gymnastika, mobilzácia pacienta, nácvik chôdze
 • ošetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom
 • verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením, psychosoomatická intervencia v terminál-nom štádiu života