Cenník

Cenník platených výkonov

Podľa Zákona č.576-2004 Z.z. o z zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a Zákona č.577-2004 Z.z. O rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním starostlivosti pacient platí za tieto vyšetrenia a potvrdenia od 01. 03. 2012

1. Vyšetrenie a potvrdenie pre vodičský preukaz – prvovyšetrenie 26,00 €
- opak. vyšetrenie 16,00 €
2. Vyšetrenie a potvrdenie pre zbrojný pas 32,00 €
3. Potvrdenie o spôsobilosti na prácu do zamestnania 16,00 €
4. Vystavenie zdravotného preukazu 16,00 €
5. Prehliadka zdravotného stavu pred cestou do cudziny a po návrate 16,00 €
6. Prehliadka zdravotného stavu pre orgány činné v trestnom konaní, v občianskom a v správnom konaní 12,00 €
7. Zistenie, či je poistenec pod vplyvom alkoholu 16,00 €
8. Potvrdenie o zdravotnom stave na žiadosť pac.-športové, súdne účely 12,00 €
9. Vyšetrenie zdrav. stavu na žiadosť fyzických a právnických osôb, ktoré nemá liečebný účel 16,00 €
10. Potvrdenie prihlášky na vysokú školu a nadstavbové štúdium 12,00 €
11. Vyšetrenie EKG – zdrav. spôsobilosti na noč. prácu, zvýš. psych. záťaž 10,00 €
12. Vystavenie potvrdenia v konaní o dávke sociálnej pomoci 8,00 €
13. Vystavenie návrhu na umiestnenie osoby v zariadení soc. Služieb 12,00 €
14. Vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu na žiadosť pacienta 12,00 €
15. Vypísanie tlačiva poistnej udalosti, úraz 12,00 €
16. Vyšetrenie mimo poradia na žiadosť pacienta vo vyhradených hod. 10,00 €
17. Telefonické objednanie pacienta na odborné vyšetrenie 2,00 €
18. Nepríslušný odber krvi – za každú skúmavku 2,00 €
19. Nepríslušná injekčná liečba – za každú injekciu 2,00 €
20. Potvrdenie o návšteve lekára pre zamestnávateľa, bez priepustky 2,00 €
21. Doplatok za nenahlásenie zmeny zdravotnej poisťovne za každý mesiac 1,50 €
22. Vyšetrenie po ordinačných hodinách na žiadosť pacienta 10,00 €
23. Predpis liekov mimo poradia, napr. na telefonickú objednávku

3,00 €

24. Výpis zo zdravotnej dokumentácie 7,50 €
25. Lekárske potvrdenie o predpokladanej dĺžke PN 6,00 €
26. Výplach ušného mazu jednostranne 2,00 €
27. Laseroterapia 6,00 €
28. Bodové hodnotenie úrazu – bolestné 10,00 €
29. Bodové hodnot. úrazu – sťaženie spoločenského uplatnenia pre trv. násl. 10,00 €